နဂါးမျိုး (၃) ပါး

၁။ ဒိဋ္ဌိဝီသ နဂါးမျိုး - သတ္တဝါကို မျက်စောင်းထိုး၍ ကြည့်ကာမျှနှင့်ပင် ဖွဲပြာကဲ့သို့ ကြေရလေသည်။
၂။ ဒဋ္ဌဝီသ နဂါးမျိုး - သတ္တဝါကို ကိုက်သည်ရှိသော် ဖွဲပြာကဲ့သို့ ကြေရလေသည်။
၃။ ဖုဋ္ဌဝီသ နဂါးမျိုး - သတ္တဝါကို ထိခိုက်မိသည်ရှိသော် ဖွဲပြာကဲ့သို့ ကြေရလေသည်။