ဖွားဖက်တော် ရွှေအိုးကြီး (၄) လုံး

၁။ သင်္ခရွှေအိုး - တစ်ဂါဝုတ် ကြီးကျယ်၏။
၂။ ဇလရွှေအိုး - နှစ်ဂါဝုတ် ကြီးကျယ်၏။
၃။ ဥပ္ပလရွှေအိုး - သုံးဂါဝုတ် ကြီးကျယ်၏။
၄။ ပုဏ္ဍရီကရွှေအိုး - လေးဂါဝုတ် ကြီးကျယ်၏။
(ဇိနတ္ထပကာသနီကျမ်း)