ဗန္ဓအပြား (၃) ပါး၊ ကဗျာဖွဲ့ခြင်း (၃) ပါး

၁။ ဂါထာ - အက္ခရာ၊ ဂိုဏ်း၊ ဂရု၊ လဟု တို့ကို မှတ်၍ ဖွဲ့အပ်သော ဗန္ဓ။
၂။ စုဏ္ဏိယ - အက္ခရာ၊ ဂိုဏ်း၊ ဂရု၊ လဟုတို့ကို မမှတ်မူ၍ ဖွဲ့အပ်သော ဗန္ဓ။
၃။ ဝိမိဿ - ဂါထာနှင့် စုဏ္ဏိယနှစ်ပါးစလုံး ရော၍ ဖွဲ့အပ်သော ဗန္ဓ။