ဖြေးဖြေးပြုအပ်သော အရာ (၅) မျိုး

၁။ ပညာရှာမှီးခြင်းသည် ဖြေးဖြေးပြုအပ်၏။
၂။ ဥစ္စာရှာခြင်းသည် ဖြေးဖြေးပြုအပ်၏။
၃။ တောင်ကိုတက်ခြင်းသည် ဖြေးဖြေးပြုအပ်၏။
၄။ ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းသည် ဖြေးဖြေးပြုအပ်၏။
၅။ အမျက်ထွက်ခြင်းသည် ဖြေးဖြေးပြုအပ်၏။
(လောကနီတိကျမ်းလာ)