ဖျက်ဆီးတတ်သူ (၃) ဦး

၁။ ကျီးများသည် တော၌ ရှိသော သူတပါးအသိုက်ကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။
၂။ ကြွက်များသည် အိမ်တွင်းရှိ ပရိဘောဂကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။
၃။ လူယုတ်မာများသည် တိုင်းပြည်တွင်း ချမ်းသာရေးကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။