ပန်း (၁၀) မျိုး

၁။ ပန်းတမော့ = ကျောက်ဆစ်တတတ်သူ။
၂။ ပန်းတော့ = အင်္ဂတေလုပ်တတ်သူ။
၃။ ပန်းရန် = အုတ်စီ အလုပ်တတ်သောသူ။
၄။ ပန်းပဲ = သံထည် လုပ်တတ်သူ။
၅။ ပန်းတဉ်း = ကြေးထည် လုပ်တတ်သူ။
၆။ ပန်းပု = ပန်းပြောက် ထုလုပ်တတ်သူ။
၇။ ပန်းပွတ် = သစ်သားကို ပွတ်ခံတတ်သူ။
၈။ ပန်းယွန်း = ယွန်းပြောက်ထိုးတတ်သူ။
၉။ ပန်းချီ = ဆေးရေးပုံဆွဲတတ်သူ။
၁၀။ ပန်းတိမ် = ရွှေထည် ငွေထည် လုပ်တတ်သူ။