မိဖုရား (၁၂) မျိုး

၁။ တောင်နန်းမတော် မိဖုရားကြီး၊
၂။ မြောက်နန်းမတော် မိဖုရား၊
၃။ အနောက်နန်းမတော် မိဖုရား၊
၄။ အလယ်နန်းမတော် မိဖုရား၊
၅။ တောင်ဆောင်တော်မိဖုရား၊
၆။ မြောက်ဆောင်တော်မိဖုရား၊
၇။ တောင်ရွှေရေးဆောင်မိဖုရား၊
၈။ မြောက်ရွှေရေးဆောင်မိဖုရား၊
၉။ တန်းလျားရ မိဖုရား၊
၁၀။ တန်းလျားမရမိဖုရား၊
၁၁။ ဒေဝီဘွဲ့ခံ မိဖုရား၊
၁၂။ မဟေသီဘွဲ့ခံ မိဖုရား။