ရေအိုင် လေးခုနှင့်တူသော ပုဂ္ဂိုလ် (၄) ယောက်

၁။ ကြည်ဖွယ်ကားရှိ၏၊ သစ္စာလေးပါးကို မသိ။
၂။ ကြည်ဖွယ်ကား မရှိ၊ သစ္စာလေးပါးကို သိသည်။
၃။ ကြည်ဖွယ်လည်း မရှိ၊ သစ္စာလေးပါးကိုလည်း မသိ။
၄။ ကြည်ဖွယ်လည်း ရှိ၏၊ သစ္စာလေးပါးကိုလည်း သိ၏။