သူတစ်ပါးအသက်ကို သတ်သောသူ (၈) ယောက်

၁။ ဒေါသပြောသူသည် ဒေါသ၏ အစွမ်းဖြင့်။
၂။ ရာဂပြောသူသည် ရာဂ၏ အစွမ်းဖြင့်။
၃။ မောဟပြောသူသည် မောဟ၏ အစွမ်းဖြင့်။
၄။ မာနပြောသူသည် မာန၏ အစွမ်းဖြင့်။
၅။ လောဘပြောသူသည် လောဘ၏ အစွမ်းဖြင့်။
၆။ အသက်မွေးမှု၌ ကြောင့်ကြစိုးရိမ်သောသူသည် အသက်မွေးမှုကြောင့်။
၇။ မိုက်မဲသောသူသည် မသိသည့် အစွမ်းဖြင့်။
၈။ အစိုးရသောမင်းသည် ဆုံးမလိုသည်၏ အစွမ်းဖြင့်။