မြက်မျိုးအဝင် အပင် (၇) မျိုး

၁။ ဆတ်သွားပင်၊
၂။ စွန်ပလွန်ပင်၊
၃။ အုန်းပင်၊
၄။ ပေပင်၊
၅။ ထန်းပင်၊
၆။ ကွမ်းသီးပင်၊
၇။ ဓနိပင်။