ဓူတင် (၁၃) ပါး ဆောက်တည်ပုံ

၁။ ပံသုကူဓူတင် - ဂဟပတိစီဝရံ ပဋိက္ခိပါမိ၊ ပံသုကူလိ ကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ။
ဂဟပတိစီဝရံ - ဒါယကာတို့ လှူအပ်သော သင်္ကန်းကို၊ ပဋိက္ခိပါမိ - ပယ်၏။ ပံသုကူလကင်္ဂံ - ပံသုကူဆောက်တည်ခြင်းတည်းဟူသော အင်္ဂါကို၊ သမာဒိယာမိ - ဆောက်တည်ပါ၏။
၂။ တိစီဝရိတ်ဓူတင် - စတုတ္ထ စီဝရံ ပဋိက္ခိပါမိ၊ တေစီဝရိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ။
စတုတ္ထစီဝရံ - လေးထည်မြောက်သော သင်္ကန်းကို၊ ပဋိက္ခိပါမိ - ပယ်ပါ၏။ တေစီဝရိကင်္ဂံ - တိစီဝရိက်ဟူသော အင်္ဂါကို၊ သမာဒိယာမိ - ဆောက်တည်ပါ၏။
၃။ ပိဏ္ဍပါတ်ဓူတင် - အတိရေကလာဘံ ပဋိက္ခိပါမိ၊ ပိဏ္ဍပါတိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ။
အတိရေကလာဘံ - ပိဏ္ဍိယာလောပ ဘောဇဉ်ထက်လွန်သော လာဘ်ကို၊ ပဋိက္ခိပါမိ - ပယ်ပါ၏။ ပိဏ္ဍပါတိကင်္ဂံ - ပိဏ္ဍပါတ်ကျင့်ဝတ်တည်းဟူသော အင်္ဂါကို၊ သမာဒိယာမိ - ဆောက်တည်ပါ၏။
၄။ သပဒါနဓူတင် - လောလုပ္ပစာရံ ပဋိက္ခိပါမိ၊ သပဒါန စာရိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ။
လောလုပ္ပစာရံ - ကုသိုလ်ဘဏ္ဍာကို ပြင်းစွာလုယက်တတ်သော တဏှာ၏ အဖြစ်တည်းဟူသော လောလုပ္ပစာရကို၊ ပဋိက္ခိပါမိ - ပယ်ပါ၏။ သပဒါနစာရိကင်္ဂံ - အိမ်စဉ် ရွာစဉ် မပြတ်ခံခြင်း တည်းဟူသော သပဒါန စာရိက ဓူတင်ကို၊ သမာဒိယာမိ - ဆောက်တည်ပါ၏။
၅။ ဧကာသနိက်ဓူတင် - နာနာသနဘောဇနံ ပဋိက္ခိပါမိ၊ ဧကာသနိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ။
နာနာသနဘောဇနံ - တစ်ထိုင်တည်းမှတပါး အထူးထူးသော ဣရိယာပုတ် နေရာ၌ စားသောက်ခြင်းကို၊ ပဋိက္ခိပါမိ - ပယ်ပါ၏။ ဧကာသနိကင်္ဂံ - တစ်ထိုင်တည်းသာနေ၍ ဘုဉ်ပေးခြင်းတည်းဟူသော ဓူတင်ကို၊ သမာဒိယာမိ - ဆောက်တည်ပါ၏။
၆။ ပတ္တပိုဏ်ဓူတင် - ဒုတိယဘာဇနံ ပဋိက္ခိပါမိ၊ ပတ္တပိဏ္ဍိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ။
ဒုတိယဘာဇနံ - သပိတ်မှ နှစ်ခုမြောက်သော ဘောဇဉ်ထည့်ရာ ခွက်ကို၊ ပဋိက္ခိပါမိ - ပယ်ပါ၏။ ပတ္တပိဏ္ဍိကင်္ဂံ - ပတ္တပိုဏ်ဟူသော အင်္ဂါကို၊ သမာဒိယာမိ - ဆောက်တည်ပါ၏။
၇။ ခလုပစ္ဆာဘတ္တိကဓူတင် - အတိရိတ္တဘောဇနံ ပဋိက္ခိပါမိ၊ ခလုပစ္ဆာ ဘတ္တိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ။
အတိရိတ္တ ဘောဇနံ - ပဝါရိတ်သင့်လေပြီးသော နောက်မှရသည်ဖြစ်၍ ဝိနည်းကံအလျောက် အတိရိတ် ဖြစ်ပြီးသော ဆွမ်းကို၊ ပဋိက္ခိပါမိ - ပယ်ပါ၏။ ခလုပစ္ဆာ ဘတ္တိကင်္ဂံ - အတိရိတ်ဖြစ်ပြီးသည့် နောက်မှရသော ပစ္ဆာဘတ်ကို ဝိနည်းကံအလျောက် ပြု၍ မဘုဉ်ပေးခြင်းတည်းဟူသော အင်္ဂါကို၊ သမာဒိယာမိ - ဆောက်တည်ပါ၏။
၈။ အရညကင်ဓူတင် - ဂါမန္တသေနာသနံ ပဋိက္ခိပါမိ၊ အရညိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ။
ဂါမန္တသေနာသနံ - ဥပစာရနှင့်တကွ ရွာကျောင်းကို၊ ပဋိက္ခိပါမိ - ပယ်ပါ၏။ အရညိကင်္ဂံ - တော၌ အရုဏ်တက်စေခြင်းတည်းဟူသော အင်္ဂါကို၊ သမာဒိယာမိ - ဆောက်တည်ပါ၏။
၉။ ရုက္ခမူဓူတင် - ဆန္နံ ပဋိက္ခိပါမိ၊ ရုက္ခမူလိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ။
ဆန္နံ - အုတ်အစရှိသော ငါးပါးသော မိုးအပ်သောအရိပ်ကို၊ ပဋိက္ခိပါမိ - ပယ်ပါ၏။ ရုက္ခမူလိကင်္ဂံ - သစ်ပင်ရင်း၌သာ နေခြင်းကို၊ သမာဒိယာမိ - ဆောက်တည်ပါ၏။
၁၀။ အဗ္ဘောကာသိဓူတင် - ဆန္နဉ္စ ရုက္ခမူလဉ္စ ပဋိက္ခိပါမိ၊ အဗ္ဘောကာသိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ။
ဆန္နဉ္စ - အမိုးကိုလည်းကောင်း၊ ရုက္ခမူလဉ္စ - သစ်ပင်ရိပ်ကိုလည်းကောင်း၊ ပဋိက္ခိပါမိ - ပယ်ပါ၏။ အဗ္ဘောကာသိကင်္ဂံ - လွင်ဖြစ်သော ကောင်းကင်ရိပ်၌ နေခြင်းကို၊ သမာဒိယာမိ - ဆောက်တည်ပါ၏။
၁၁။ သုသာန်ဓူတင် - နသုသာနံ ပဋိက္ခိပါမိ၊ သောသာနိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ။
နသုသာနံ သုသာနတော အညံ - သုသာန်လက္ခဏာမရှိသော တပါးသော နေရာအရပ်ကို ပဋိက္ခိပါမိ - ပယ်ပါ၏။ သောသာနိကင်္ဂံ - သုသာန်လက္ခဏာရှိသော အရပ်၌ နေခြင်းကို၊ သမာဒိယာမိ - ဆောက်တည်ပါ၏။
၁၂။ ယထာသန္ထတိဓူတင် - သေနာသန လောလုပ္ပံ ပဋိက္ခိပါမိ၊ ယထာသန္ထတိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ။
သေနာသန လောလုပ္ပံ - ရဟန်းတစ်ပါးကို ထစေခြင်း၊ တိုးဝှေ့၍ အိပ်ခြင်းအစရှိသော သေနာသန လောလုပ္ပကို၊ ပဋိက္ခိပါမိ - ပယ်ပါ၏။ ယထာသန္ထတိကင်္ဂံ - ယထာသန္ထတိအင်္ဂါကို၊ သမာဒိယာမိ - ဆောက်တည်ပါ၏။
၁၃။ နိသဇ်ဓူတင် - သေယျံ ပဋိက္ခိပါမိ၊ နေသဇ္ဇိကင်္ဂံ သမာဒိယာမိ။
သေယျံ - အိပ်ခြင်းကို၊ ပဋိက္ခိပါမိ - ပယ်ပါ၏။ နေသဇ္ဇိကင်္ဂံ - နိသဇ်အင်္ဂါကို၊ သမာဒိယာမိ - ဆောက်တည်ပါ၏။