ရွှေမျိုး (၉) ပါး

၁။ သာတကုမ္ဘ။
၂။ နိတုံ။
၃။ ဇမ္ဗူရာဇ်။
၄။ ကာလီ။
၅။ မဂ္ဂဋ။
၆။ မာရိတ။
၇။ ဒသဝိဒ္ဓ။
၈။ ယုတ္တက။
၉။ ဩက္ကရုပ္ပန္န။