မွန် (၄) မျိုး

၁။ မွန်သီး။
၂။ မွန်နံ။
၃။ မွန်ညံ့။
၄။ မွန်အား။