သံဃာညီညွတ်ခြင်း (၁၀) ပါး

၁။ တရား မဟုတ်သည်ကို တရားမဟုတ်ဟု ပြကုန်၏။
၂။ တရား ဟုတ်သည်ကို တရားဟုတ်၏ဟု ပြကုန်၏။
၃။ ဝိနည်း မဟုတ်သည်ကို ဝိနည်းမဟုတ်ဟု ပြကုန်၏။
၄။ ဝိနည်း ဟုတ်သည်ကို ဝိနည်းဟုတ်၏ဟု ပြကုန်၏။
၅။ ဘုရားရှင် မဟောအပ်သည်ကို ဘုရားရှင် မဟောအပ်ဟု ပြကုန်၏။
၆။ ဘုရားရှင် ဟောအပ်သည်ကို ဘုရားရှင် ဟောအပ်၏ဟု ပြကုန်၏။
၇။ ဘုရားရှင် မလေ့ကျက်အပ်သည်ကို ဘုရားရှင် မလေ့ကျက်အပ်ဟု ပြကုန်၏။
၈။ ဘုရားရှင် လေ့ကျက်အပ်သည်ကို ဘုရားရှင် လေ့ကျက်အပ်ဟု ပြကုန်၏။
၉။ ဘုရားရှင် မပညတ်သည်ကို ဘုရားရှင် မပညတ်ဟု ပြကုန်၏။
၁၀။ ဘုရားရှင် ပညတ်သည်ကို ဘုရားရှင် ပညတ်၏ဟု ပြကုန်၏။
(ဒသကအင်္ဂုတ္ထိုရ်)