သရက် (၄) မျိုး

၁။ စိမ်းလျက် မှည့်ရောင်ရှိသော သရက်သီး။
၂။ မှည့်လျက် စိမ်းရောင်ရှိသော သရက်သီး။
၃။ စိမ်းလျက် စိမ်းရောင်ရှိသော သရက်သီး။
၄။ မှည့်လျက် မှည့်ရောင်ရှိသော သရက်သီး။
(ပုဂ္ဂလပညတ် နှင့် စတုက္က အင်္ဂုတ္တိုရ်)