မဆည်းကပ်ရာသည် (၄) ပါး

၁။ ကြမ်းတမ်းရုန့်ရင်းသောသူ။
၂။ ဝန်တိုသောသူ။
၃။ အချီးအပင့် မရှိသောသူ။
၄။ နှိပ်စက်တတ်သောသူ။