ပသာဒရုပ် (၅) ပါး

၁။ စက္ခု - မျက်စိအကြည်ဓာတ်။
၂။ သောတ - နားအကြည်ဓာတ်။
၃။ ဃာန - နှာခေါင်းအကြည်ဓာတ်။
၄။ ဇိဝှာ - လျှာအကြည်ဓာတ်။
၅။ ကာယ - ကိုယ်အကြည်ဓာတ်။