ဝန္ဒိကျွန် (၃) မျိုး (သုံ့ပန်း ၃ မျိုး)

၁။ ဝန္ဒိ - စစ်မြေအတွင်း သူ့ဘက်က ကိုယ့်ဘက်သို့ ဝင်လာသော သုံ့ရကျွန်။
၂။ ဂါဟ - စစ်အတွင်း တောတောင်ပုန်းအောင်းသူကို ဖမ်း၍ရသော ဖမ်းရကျွန်။
၃။ ဟတ္ထက - စစ်အတွင်း ဓားအောက်၊ လှံအောက်ရောက်မှ ကယ်ဆယ်၍ ရသော လက်ရကျွန်။