လူ့အလိုမလိုက်နိုင်သော ဓာတ်ကြီး (၁၀) ပါး

၁။ သီတ - အအေးဓာတ်။
၂။ ဥဏှ - အပူဓာတ်။
၃။ ဇိဃစ္ဆာ - ဆာလောင်ခြင်း။
၄။ ပိပါသ - မွတ်သိပ်ခြင်း။
၅။ ဥစ္စာရ - ကျင်ကြီးစွန့်လိုခြင်း။
၆။ ပဿာဝ - ကျင်ငယ် စွန့်လိုခြင်း။
၇။ ထိနမိဒ္ဓ - စိတ်စေတသိက်တို့ထိုင်းမှိုင်းခြင်း။
၈။ ဇရာ - အိုခြင်း။
၉။ ဗျာဓိ - နာခြင်း။
၁၀။ မရဏ - သေခြင်း။