ဘုရားဆုကို နှုတ်မြွတ်၍တောင်းသော ( ၉) သင်္ချေ

၁။ သဗ္ဗဘဒ္ဒ။
၂။ သဗ္ဗဖုလ္လ။
၃။ သဗ္ဗရတန။
၄။ ဥသဘန္ဓ။
၅။ မာနိတ။
၆။ ပဒုမ။
၇။ ဥသဘ။
၈။ ခက္ခန္ဓုတ္တမ။
၉။ သဗ္ဗဘလ္လ။