ရသ (၉) မျိုးနှင့် ဌာယီဘာဝ (၉) မျိုး တွဲဖက်ပုံလင်္ကာ

၁။ ချစ်ကြင်လှစွာ၊ ရိတိဌာဖြင့်၊ သိင်္ဂါရ ရသ၊ ပြုလုပ်ရ၏။
၂။ ပြုံးရယ်ပါရ၊ ဌာဟာသဖြင့်၊ ဟသာရသ၊ ပြုလုပ်ရ၏။
၃။ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ၊ ဌာသောကဖြင့်၊ ကရုဏ ရသ၊ ပြုလုပ်ရ၏။
၄။ ကြမ်းကြုတ်ပါလှ၊ ဌာကောဓဖြင့်၊ ရုဒ္ဒရသ၊ ပြုလုပ်ရ၏။
၅။ ရဲရင့်လှစွာ ဥဿာဟဖြင့်၊ ဝီရ ရသ၊ ပြုလုပ်ရ၏။
၆။ ကြောက်ရွံ့ပါလှ၊ ဌာဘယဖြင့်၊ ဘယာနက ပြုလုပ်ရ၏။
၇။ စက်ဆုပ်ပါလှ၊ ဇိဂုစ္ဆဖြင့်၊ ဝိဘစ္ဆရသ၊ ပြုလုပ်ရ၏။
၈။ အံ့ဩစွာပ၊ ဝိမှယဖြင့်၊ အဗ္ဘုတရသ၊ ပြုလုပ်ရ၏။
၉။ အေးငြိမ်းချမ်းမြ၊ ဌာသမဖြင့်၊ သန္တရသ၊ ပြုလုပ်ရ၏။