ပီတိ (၅) ဖြာ

၁။ ခုဒ္ဒကာပီတိ - မွှေးညှင်းများကို ရွှင်၍ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။
၂။ ခဏိကာပီတိ - လျှပ်စစ်ပြက်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။
၃။ ဩက္ကန္တိကာပီတိ - လှိုင်းတံပိုးကြွသကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။
၄။ ဥဗ္ဗေဂါပီတိ - ဝါဂွမ်းစိုင်ကို လေမှုတ်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်သည။
၅။ ဖရဏပီတိ - ဝါဂွမ်းကို ဆီထိသကဲ့သို့ စိမ့်၍ ဖြစ်ပေါ်သည်။
(ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်)