မမှီဝဲအပ်သူ (၃) ယောက်

၁။ အိပ်ကြူးသူ။
၂။ သေသောက်ကြူးသူ။
၃။ မေထုန်ကြူးသူ။