နုတ်မလုံသူမျိုး (၉) ယောက်

၁။ ရာဂစရိတ = ရာဂထူပြောသူ။
၂။ ဒေါသစရိတ = ဒေါသကြီးသူ။
၃။ မောဟစရိတ = တွေဝေထိုင်းမှိုင်းသူ။
၄။ ဘီရုက = ကြောက်တတ်သူ၊ သတ္တိနည်းသူ။
၅။ အာမိသဂရုက = လာဘ်လာဘ တပ်မက်သူ။
၆။ ဣတ္ထိ = မိန်းမ။
၇။ သောဏ္ဍ = သေသောက်ကြူးယစ်ထုပ်။
၈။ ပဏ္ဍက = ပဏ္ဍုက်။
၉။ ဒါရက = ကလေးသူငယ်။