မဟာဘုတ် (၄) ပါး

၁။ ပထဝီ - မြေဓာတ်။
၂။ အာပေါ - ရေဓာတ်။
၃။ ဝါယော - လေဓာတ်။
၄။ တေဇော - မီးဓာတ်။
(သင်္ဂြိုဟ်)