ပရိသတ် အခြံအရံ ကွယ်ကြောင်း (၃) ပါး

၁။ စဉ်းလဲခြင်း။
၂။ မချစ်မနှစ်လိုဖွယ် ဆိုခြင်း။
၃။ အစီးအပွား မရှိသည်ကို ပြုခြင်း။