ပဉ္စသီလအကျိုး (၅) ပါး

၁။ စည်းစိမ်ချမ်းသာများခြင်း။
၂။ ကျော်စောခြင်း။
၃။ ပရိသတ်အလယ်၌ ရဲရင့်ခြင်း။
၄။ မတွေမဝေသေရခြင်း။
၅။ သုဂတိဘဝသို့ လားရခြင်း။