နဝရတ် (၉) ပါး

၁။ ပုလဲ - မြန်မာပြည်မှ ထွက်သည်။
၂။ သန္တာ - မြန်မာပြည်မှ ထွက်သည်။
၃။ နီလာ - မြန်မာပြည်မှ ထွက်သည်။
၄။ စိန် - မြန်မာပြည်မှ ထွက်သည်။
၅။ ကြောင် - မြန်မာပြည်မှ ထွက်သည်။
၆။ ဂေါ်မုတ် - မြန်မာပြည်မှ ထွက်သည်။
၇။ ဥဿဖယား - မြန်မာပြည်မှ ထွက်သည်။
၈။ မြ - မြန်မာပြည်မှ ထွက်သည်။
၉။ ပတ္တမြား - မြန်မာပြည်မှ ထွက်သည်။