သောတာပန် (၃) မျိုး

၁။ ဧကဗီဇီ - တစ်ဘဝဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကူးဝင်ခြင်း။
၂။ ကောလံကောလ - နှစ်ဘဝမှ ခြောက်ဘဝ၌ နိဗ္ဗာန်ကူးဝင်ခြင်း။
၃။ သတ္တက္ခတ္တုပရမ - ခုနစ်ဘဝ၌ နိဗ္ဗာန်ကူးခြင်း။