ရဟန်းတော်များ ကျောင်းအလှူခံခြင်း (၃) ပါး

၁။ ပုဂ္ဂလိကကျောင်း - တစ်ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်အား ရည်မှတ်၍ လှူသောကျောင်း။
၂။ ဂဏိကကျောင်း - ဂိုဏ်းသံဃာအပေါင်းအား လှူသောကျောင်း။
၃။ သံဃိကကျောင်း - သံဃာဟူသမျှ ရည်၍ လှူသောကျောင်း။