မင်းမြောက်တန်ဆာ (၅) ပါး

၁။ ထီးဖြူ။
၂။ မကိုဋ်။
၃။ သန်လျက်။
၄။ ကျောက်စီ ခြေနင်း။
၅။ စာမရီယပ်။
(ပါရာဇိကဏ် အဋ္ဌကထာ)