ရဟန်းတို့၏ ကပ္ပိခြင်း (၅) ပါး

၁။ အဂ္ဂိပရိစိတံ - မီးဖြင့် ကပ္ပိခြင်း။
၂။ သတ္ထပရိစိတံ - ဓားဖြင့် ကပ္ပိခြင်း။
၃။ နခပရိစိတံ - လက်သည်းဖြင့် ကပ္ပိခြင်း။
၄။ အဗီဇံ - အစေ့မရှိခြင်း။
၅။ နိဗ္ဗတ္တဗီဇ - အစေ့ထုတ်ခြင်း။