သမ္ပတ္တိ (၂) မျိုး

၁။ ဘောဂသမ္ပတ္တိ - ဥစ္စာစည်းစိမ် ပေါများပြည့်စုံခြင်း။
၂။ ပရိဝါရသမ္ပတ္တိ- အခြွေအရံ ပရိသတ်များပြားပြည့်စုံခြင်း။