ပဉ္စဝဂ္ဂီ (၅) ပါး

၁။ ကောဏ္ဍည။
၂။ ဝပ္ပ။
၃။ ဘဒ္ဒိယ။
၄။ မဟာနာမ်။
၅။ အဿဇိ။