နီလာမျိုး (၄) ပါး

၁။ နီလာ။
၂။ ဂန္ဒနီလာ။
၃။ ဣန္ဒနီလာ။
၄။ ဥပနီလာ။

တစ်နည်း

၁။ ပိသျှ - ထင်းရူးကဲ့သို့ သက်တန့်ရောင်တံခွန်ရှိသည်။
၂။ နီလာ - ပြာပြာ အောင်မဲညိုသဏ္ဌာန် တံခွန်ရှိသည်။
၃။ နီလာသာခံ - အပြာ ပြောက်ပြောက်ကျားကျားရှိသည်။
၄။ ဥပနီလာ - ကြာညိုအဆင်းကဲ့သို့ သဏ္ဌာန်ရှိသည်။