သမားတို့ သိရာသော လက္ခဏာ (၃) ပါး

၁။ ရုဇဇိနဿလက္ခဏာ - အနာတည်းဟူသော ရန်၏ အောင်ခြင်းလက္ခဏာ သိရခြင်း။
၂။ ရသလက္ခဏာ - ဆေးအစာတို့၏ အရသာ လက္ခဏာကို သိရခြင်း။
၃။ ဘေသဇ္ဇ - ဆေး၏ ဒြပ်ကို သိရခြင်း။