မိုးကောင်းခြင်းနိမိတ် (၂) ပါး

၁။ ငှက်တို့သည် သစ်ပင်ဖျား၌ အသိုက်ပြုခြင်း။
၂။ ပုစွန်တို့သည် ရေစတွင် တွင်းဝမထား၊ ကုန်းတွင် တွင်းဝပြုခြင်း။
/div>