ရဟန်တော်များ ခေါင်းအုံးသွတ်ရာ လဲ (၃) မျိုး

၁။ ရုက္ခတူလ - လက်ပံ၊ မြိုင်၊ ဝါ၊ မရိုး စသည်တို့။
၂။ လတာတူလ - နွယ်။
၃။ ပေါဋကိတူလ - မြက်မျိုး။