ရွှေမျိုးပရိယာယ် (၁၅) ပါး

၁။ ဟေမံ၊
၂။ ဟိရည၊
၃။ ကဉ္စန၊
၄။ သင်္ဂါ၊
၅။ စာမိကရ၊
၆။ ဇာတရူပ၊
၇။ ဇမ္ဗူနဒ၊
၈။ တပနိယ၊
၉။ သုဝဏ္ဏ၊
၁၀။ သိင်္ဂိ၊
၁၁။ စာရု၊
၁၂။ ကမ္ဗူ၊
၁၃။ သတ္ထုဝဏ္ဏော၊
၁၄။ သောဏ္ဏံ၊
၁၅။ ဟာဋကံ။