ပဉ္စမူ (၅) ပါး

၁။ ပိတ်ချင်းသီး။
၂။ ပိတ်ချင်းမြစ်။
၃။ ကန့်ချုပ်နီ။
၄။ ချင်း။
၅။ စရို။