မင်းမစီးထိုက်သော ဆင် (၃) မျိုး

၁။ ဟီနလက္ခဏာဆင် - ဦးကင်းမှ မြီးညောင်းတိုင် အနက်၊ ကြွင်းသော ကိုယ်လုံး ဖြူ၏။
၂။ ဒုရလက္ခဏာဆင် - အနက်တစ်ကွက်တစ်ကွက် ပြောက်၍ ကြွင်းသော ကိုယ်လုံး ဖြူ၏။
၃။ ပါပလက္ခဏာဆင် - ဆင်မဖြစ်လျက် ဆင်ထီးကဲ့သို့ အစွယ်ကြီးပေါက်သောဆင်။