မုခဒါသ ကျွန် (၂) မျိုး

၁။ နှုတ်ပြစ်လျော်ကြေးကို မလျော်နိုင်၍ အမှုရှင်ထံ ကျွန်အဖြစ် ခံရသူ။
၂။ မုခပရဇန - နှုတ်ပြစ်လျော်ရန် အခြားသူထံ ငွေကိုချေးငှားယူ၍ အမှုရှင်ကို ပေးလျော်ပြီးနောက် ငွေရှင်ထံ ကျွန်အဖြစ် ခံရသောသူ။