မြို့၏ အစာ (၄) ပါး

၁။ မြက်။
၂။ ထင်း။
၃။ စပါး။
၄။ ရေ။

တစ်နည်း

၁။ မြက်၊ ထင်း၊ ရေ။
၂။ စပါး။
၃။ နှမ်း၊ ပဲ။
၄။ ထောပတ်၊ ဆီဉီး၊ ပျား၊ တင်လဲ စသော ဆေး။