သိကြားမင်း၏ သမီး (၄) ပါး

၁။ အာသာ နတ်သမီး။
၂။ သဒ္ဓါ နတ်သမီး။
၃။ သိရီ နတ်သမီး။
၄။ ဟိရီ နတ်သမီး။