မိုးကြိုး (၉) မျိုး

၁။ အသညာမိုးကြိုး = တန်ခိုးအသံဖြင့် သညာကင်းသော မိုးကြိုး။
၂။ ဝိစက္ကာ = စက်အဝန်းကို ပြုတတ်သော မိုးကြိုး။
၃။ သတေရာ = အမှိုက်ကို ပိုင်းဖြတ်သကဲ့သို့ ကျတတ်သော မိုးကြိုး။
၄။ဂဂ္ဂရာ = ဂဂ္ဂဟူသော အသံရှိသော မိုးကြိုး။
၅။ ကပိသီသာ = မျောက်၏ ဦးခေါင်းအခြင်းအရာရှိသောမိုးကြိုး။
၆။ မစ္ဆဝိလောဠိကာ = တုန်လှုပ်သော ငါးကဲ့သို့သော မိုးကြိုး။
၇။ ကုက္ကုဋကာ = ဖြန့်အပ်သောအတောင်ရှိသော ကြက်နှင့်တူသောမိုးကြိုး။
၈။ ဒဏ္ဍမဏိကာ = ထွန်တုံးနှင့်တူသောမိုကြိုး။
၉။ သုက္ခာသနိမိုးကြိုး = မိုရွာလျက်ပင်လည်း အလျှံနှင့်တကွ ဖြစ်သည်၏ အဖြစ်ကြောင့် ရေဖြင့်မစွတ်မူ၍ ခြောက်သောမိုး။