ပတ္တမြားမျိုး (၂၂) ပါး

၁။ ကျောက်ရိပ်၊
၂။ ကျောက်ပြိုင်၊
၃။ ကျောက်ထား၊
၄။ ကျောက်တန်၊
၅။ ပန်းရည်၊
၆။ ပန်းရင်း၊
၇။ ကျောက်ပွင့်၊
၈။ ကျောက်စွဲ၊
၉။ ကျောက်ဝင်၊
၁၀။ ပထဲ၊
၁၁။ ရဟဲ၊
၁၂။ အသားကျိတ်၊
၁၃။ ဂေါ်ကွန်ချာ၊
၁၄။ နီမာ၊
၁၅။ အမာဖြူ၊
၁၆။ ဆီးဖြူကုန်း၊
၁၇။ ဘိုဦးကျောက်၊
၁၈။ စုစိ၊
၁၉။ ဂုဏ်ကျောက်၊
၂၀။ ခပ်ကျောက်၊
၂၁။ ဝမ်းရက်၊
၂၂။ ပတ္တမြားစိမ်း။