မြို့အင်္ဂါ (၇) ပါး

၁။ သာမိ - ပြည့်ရှင်မင်း၊
၂။ အမစ္စ - အမတ်ပညာရှိ၊
၃။ သခါ - အဆွေခင်ပွန်း၊
၄။ ကောသ - ကျီကျ ဘဏ္ဍာ၊
၅။ ဒုဂ္ဂ - ခဲခက်သော ကျုံးမြောင်း၊
၆။ ရဋ္ဌ - တိုင်းနိုင်ငံ၊
၇။ ဗလ - ရဲမက်ဗိုလ်ပါ ဆင်မြင်း အင်အား။