လူ (၄) မျိုး

၁။ ပြောသာ ပြော၏၊ ပြောသည့်အတိုင်း မလုပ်သူ။
၂။ လုပ်ကား လုပ်၏၊ ပြောကား မပြောသူ။
၃။ ပြောလည်း ပြော၏၊ လုပ်လည်း လုပ်သောသူ။
၄။ ပြောလည်း မပြော၊ လုပ်လည်း မလုပ်သူ။

တစ်နည်း

၁။ အိမ်ရာထောင်ရာမှ ရဟန်းအဖြစ်သို့ ဝင်ကာ အသက်ထက်ဆုံးနေသွားသူ။
၂။ အိမ်ရာမထောင်ခဲ့ဘဲ ရဟန်းအဖြစ်သို့ဝင်ကာ အသက်ထက်ဆုံးနေသွားသူ။
၃။ ရဟန်းအဖြစ်မှ ထွက်၍ အိမ်ရာထောင်ပြီး အသက်ထက်ဆုံးနေသွားသူ။
၄။ အိမ်ရာထောင်ရင်း သေဆုံးသွားသူ။