သရဏဂုံ (၄) မျိုး

၁။ အတ္တသန္နိယျာတနသရဏဂုံ - ယနေ့မှအစပြု၍ မိမိကိုယ်အား ရတနာသုံးပါး၌သာ ဆောက်နှင်း၍ ကိုယ်ကို စွန့်ခြင်း။
၂။ တပ္ပရာယဏသရဏဂုံ - ယနေ့မှ အစပြု၍ မိမိကိုယ်အား ရတနာသုံးပါး၌သာ လဲလျောင်းခြင်း။
၃။ သိဿဘာဝူပဂမန သရဏဂုံ - ယနေ့မှအစပြု၍ မိမိကိုယ်အား ရတနာသုံးပါး၌သာ တပည့်အဖြစ် ဆည်းကပ်ခြင်း။
၄။ ပါဏိပါတ သရဏဂုံ - ယနေ့မှစ၍ မိမိကိုယ်အား ရတနာသုံးပါးတို့၌ ရိုသေမြတ်နိုးစွာ အသက်ကိုစွန့်၍ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်လဲလျောင်းခြင်း။