သေက္ခ အသေက္ခပုဂ္ဂိုလ် (၈) ယောက်

၁။ သောတာပတ္တိမဂ်။
၂။ ၄င်းဖိုလ်။
၃။ သကဒါဂါမိမဂ်။
၄။ ၄င်းဖိုလ်။
၅။ အနာဂါမိမဂ်။
၆။ ၄င်းဖိုလ်။
၇။ အရဟတ္တမဂ်။ ၄င်းတို့သည်သေက္ခပုဂ္ဂိုလ် ၇ ယောက်။ သေက္ခ = ကိလေသာတို့ကိုသုတ်သင်ဆဲ။
၈။ အရဟတ္တဖိုလ် = အသေက္ခ ပုဂ္ဂိုလ်၊ကိလေသာတို့ကို သုတ်သင်ပြီး။